top of page

Polityka prywatności

Polityka prywatności / Regulamin korzystania ze strony dobranovina.pl.

Drogi Użytkowniku, informujemy, że strona, której właśnie korzystasz, jest dostosowana do wymogów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Cel, zakres i sposób przetwarzania danych osobowych przez stronę dobranovina.pl.

 • Administratorem Pani/Pana danych w serwisie jest firmy Delta z siedzibą pod adresem ul. Niska 6, 82-300 Elbląg, POLSKA

 • Z administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem e-mail: delta@delta.elblag.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji  usług jakie oferuje Delta.

 • Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celu, jakim jest realizacja usługi.

 • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Administratora przy zachowaniu prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane przez czas niezbędny do wykonania usługi jak i po jej zakończeniu, nie dłużej jednak, jak do przedawnienia roszczeń
  w stosunku do wykonanej usługi.

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu przetwarzania danych.

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 • Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 • Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

 • Zgodnie z przepisami RODO, samodzielnie wyrażają Państwo zgody na:

  • Przetwarzanie danych.

bottom of page